Altius, marketing, oblikovanje, storitve, d.o.o.

Začnimo projekt skupaj

Čučkova ulica 5
2250 Ptuj
02 749 32 10
Image Alt

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri Jumbo plakati X Campus Sava Ptuj

Organizator nagradne igre:
Altius d.o.o,
Čučkova ulica 5,
2250 Ptuj
telefon: 386 2 749 32 10

 

 1. Splošne določbe
  Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira in izvaja Altius d.o.o, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj, DŠ 96452536  (v nadaljevanju: organizator) na družbenem omrežju Facebook.
  Nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Meta Platforms, Inc. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju.
  S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša. Nakup pri podjetju Altius d.o.o. ni pogoj za sodelovanje. Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije.

 

 1. Namen nagradnih iger
  Namen nagradnih iger je promocija facebook strani Jumbo plakati.

 

 1. Sodelovanje v nagradni igri
  V nagradnih igrah lahko sodelujejo:
  • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre.
  • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega.
  • Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@altius.si.  V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.
 •  
 1. Potek nagradne igre
  V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja pod objavo na Facebooku v komentar označi prijatelja, hkrati pa všečka Facebook stran Jumbo plakati in Campus Sava Ptuj- karnevalska dvorana.

 

 1. Čas trajanja nagradnih iger
  Nagradna igra traja od dne 11.12.2023 od 11.00 ure do dne 17.11.2023 do polnoči na družbenem omrežju Facebook.
  Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 10.12.2023 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani https://www.altius.si/

 

 1. Nagrade
  Nagrajenec oziroma nagrajenka bo prejel/a kot nagrado –  2 vstopnici za koncert Jana Plestenjaka.
  V nagradni igri je predvidena 1 nagrada.
  Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

 1. Izbor nagrajencev
  V slednjem sodelujejo vsi prijavljeni v nagradno igro. Žreb se opravi naključno, ob koncu nagradne igre. Izvede se na lokaciji odgovornih oseb za vodenje družbenega omrežja Facebook Jumbo plakati na lokaciji Čučkova ulica 5, Ptuj,. Izvede ga komisija s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba.
  Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v posamezni nagradni igri. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.
  Nagrajenec/nagrajenka bo obveščen/a o izboru dne 18.12.2023 z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook s pozivom nagrajencu/ki, naj na elektronski naslov info@altius.si  pošlje sporočilo s svojimi podatki, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajencem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov).
  Nagrajenci morajo posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov info@altius.si   najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade  organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
  V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

  Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih
  • ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma da je bil izbran v nasprotju s temi pravili
  • ali se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

  Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.
  Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družbenem omrežju Facebook.

 

 1. Odgovornost
  Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

  Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
  Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil na spletni strani Altius.

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  – (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
  – vse ostale aktivnosti na družbenem omrežju Facebook,
  – kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  – nedostavljene pošiljke z nagradami,
  – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov
  Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.  Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Altius d.o.o.

  Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

  Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@altius.si

 

 1. Obdavčitev nagrad
  Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

 

 1. Dostop do pravil nagradne igre
  Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja.

 

 1. Ostale določbe
  Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

  Ptuj, december 2023