ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)

odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže sklop 2

Informacije o projektu:

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«
Spletna stran: www.cistilnanapravaprevalje.si

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti

Povzetek:

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8136 Prevalje v občini Prevalje bo izvedena s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Prevalje. Gre za aglomeracijo z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

V okviru projekta bo izgrajeno naslednje:

  • 353 m kanalov za odpadno vodo;
  • 2 razbremenilnika;
  • 4 črpališča;
  • ČISTILNA NAPRAVA (7.000 PE).

Splošni cilj:

  • zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ur. l. RS, št. 263, str. 911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. december 2008 in 31. december 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE.

Specifični cilji:

  • v okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju mesta Prevalje s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Z realizacijo tega cilja bo dosežena 98,98-odstotna priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja v aglomeraciji ID 8136 Prevalje;
  • zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje ČN;
  • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva.

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.