»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«

odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže sklop 2

Spletna stran projekta: https://www.cistilnanaprava-crna.si/

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti


Povzetek:
Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8027 Podpeca. Izvedba je predvidena na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik.

Operacija vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja, ki obsega:

  • izgradnjo 2,6 km kanalizacijskega omrežja,
  • izgradnjo čistilne naprave velikosti 3.200 PE.

Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 98,2-odstotna priključitev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Podpeca, s čimer se bodo posledično zmanjšale tudi emisije v vodi.

Na novi čistilni napravi bo zagotovljeno tudi sprejemanje in čiščenje greznične gošče ter drugih aglomeracij v občini.

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, in specifičnega cilja »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.