GORKI2

GORKI2

self-prop-rail

Informacije o projektu:

GORKI2 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza)
Spletna stran: www.gorki2.si

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti

Povzetek:

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza), krajše poimenovan GORKI2 (2. sklop, 2. faza) oziroma GORKI2, je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah: aglomeraciji Britof-Predoslje in aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo na omenjenih območjih obnovljen javni vodovod. Zgrajeni bosta meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih površin) in javna razsvetljava.

Rezultati projekta:

 • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer na območjih Mlake in Britofa ter v naseljih Orehovlje in Predoslje,
 • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
 • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
 • na območju aglomeracije Britof-Predoslje bo zgrajenih pet črpališč za odpadne vode,
 • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na tem območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.


Strateški cilji investicijskega projekta:

 • zmanjšanje emisij v vode zaradi realizacije gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi,
 • izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Operativni cilji:

 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja za 3.094 PE (populacijskih enot) v letu 2020,
 • priključitev dodatnih 2.664 prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Kranj,
 • gradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 17.064 metrov. 

Operacijo GORKI2 delno financirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti ter prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.